Administratorem Pana/Pani danych jest HRlink Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 8, Szczecin 70-471. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@hrlink.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

a) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Administratora zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
c) przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP,
d) dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego, telekomunikacyjnego lub podatkowego;
e) informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
g) dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej;
h) dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora w sytuacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

HRlink Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin
NIP 8513164774, REGON 321264590, KRS 0000431372

Aktualizacja obowiązku informacyjnego: