Regulamin serwisu hrlink.pl

§ 1
O NAS

 1. Właścicielem www.hrlink.pl (dalej: Serwis Internetowy) jest HRlink Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem al. Wojska Polskiego8, 70-471 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431372, o kapitale zakładowym w wysokości 9.520,00 PLN, REGON 321264590, NIP 8513164774 (dalej jako: „Usługodawca”)..
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:
 1. numeru telefonu: 533 340 201
 2. wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@hrlink.pl
 3. listownie na adres HRlink Sp. z o. o., al. Wojska Polskiego8, 70-471 Szczecin.
 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. Zawarcia umowy w formie pisemnej wymaga jednak zawarcie Umowy dostępu do Aplikacji i Umowy o testowanie Aplikacji.

§ 2
DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. a) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, HRLINK.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym hrlink.pl;
 2. b) APLIKACJA– oprogramowanie pod nazwą „hrlink” dostępne pod adresem http://login.hrlink.pljako usługa w modelu SaaS (Software as a Service tj. bez instalowania go na urządzeniach elektronicznych), umożliwiające Użytkownikom Aplikacji posiadającym dostęp do Internetu i pod warunkiem zawartej z Usługodawcą Umowy na dostęp do Aplikacji lub Umowy testowania Aplikacji, korzystanie z opisanych w powyższej umowie funkcjonalności Aplikacji (a w szczególności publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie, pozyskiwanie i gromadzenie danych kandydatów, zarządzanie kontami Usługobiorców i badanie skuteczności wybranych źródeł pozyskiwania kandydatów);
 3. c) USŁUGA ELEKTRONICZNA/USŁUGA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
 4. d) USŁUGI APLIKACYJNE– świadczone przez Usługodawcę usługi elektroniczne umożliwiające Użytkownikowi Aplikacji korzystanie z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, na zasadach i warunkach określonych w Umowie o dostęp do Aplikacji lub Umowie o testowanie Aplikacji. Korzystanie z usług aplikacyjnych jest możliwe wyłącznie po zawarciu Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim;
 5. e) USŁUGA DOSTĘPU DO APLIKACJI– usługa aplikacyjna polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi Aplikacji dostęp do utworzonego na podstawie i na warunkach Umowy o dostęp do Aplikacji/Umowy testowania Aplikacji – konta w Aplikacji przy pomocy loginu i hasła;
 6. f) USŁUGA BLOGA– usługa elektroniczna, na którą składają się artykuły, treści graficzne/video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę;
 7. g) TREŚCI CYFROWEinformacje dostarczane Usługobiorcom w postaci cyfrowej w ramach Newslettera lub Serwisu na żądanie Użytkownika, zgodnie z Regulaminem;
 8. h) USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 9. i) USŁUGODAWCA– HRlink Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem al. Wojska Polskiego8, 70-471 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431372, o kapitale zakładowym w wysokości 9.520,00 PLN (opłacony w całości), REGON 321264590, NIP 8513164774;
 10. j) KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. k) KLIENT– Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostęp do Aplikacji lub Umowę testowania Aplikacji;
 12. l) UŻYTKOWNIK APLIKACJI– Usługobiorca uprawniony do dostępu do Aplikacji na podstawie Umowy o dostęp do Aplikacji/Umowy o testowanie Aplikacji (w szczególności: pracownik, współpracownik Klienta);
 13. m) UMOWA O DOSTĘP DO APLIKACJI– zawierana przez Usługodawcę z przedsiębiorcą umowa na świadczenie usługi dostępu do Aplikacji i związanego z nią korzystania z usług aplikacyjnych;
 14. n) UMOWA TESTOWANIA APLIKACJI– zawierana przez Usługodawcę z przedsiębiorcą umowa na świadczenie darmowej, krótkotrwałej (maksymalnie do 1 miesiąca) usługi korzystania z Aplikacji (w niepełnym zakresie, określonym w Umowie) w celu podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji w przedmiocie zawarcia Umowy o dostęp do Aplikacji;
 15. o) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 16. p) KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 17. q) PRAWO AUTORSKIE– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
 18. r) REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.);
 19. s) MATERIAŁY– teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 20. t) STRONY– Usługodawca oraz Usługobiorca występując łącznie.

§ 3
O SERWISIE HRLINK.PL

 1. Serwis Internetowy jest portalem informującym o usługach świadczonych przez Usługodawcę, umożliwiającym: kontakt z Usługodawcą, aplikowanie o pracę, składanie zapytań ofertowych, logowanie się do Aplikacji.
 2. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Aplikacji, ani Umowy testowania Aplikacji. Jednak Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia powyższych umów.
 3. Z zastrzeżeniem innych wyrażonych literalnie i wprost zapisów Regulaminu, Regulamin nie reguluje Usług aplikacyjnych, ani też zasad korzystania z Aplikacji. Usługi aplikacyjne oraz zasady korzystania z Aplikacji uregulowane są szczegółowo w Umowie dostępu do Aplikacji lub w Umowie testowania Aplikacji. Regulamin reguluje kwestię pozostałych Usług Elektronicznych, za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie.

§ 4
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu; nadto Regulamin określa:
 1. a) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług i umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych (min. wymagania techniczne);
 2. b) warunki i zasady świadczenia Usług Elektronicznych za wyjątkiem Usług aplikacyjnych;
 3. c) zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
 4. d) zasady odpowiedzialności Usługodawcy.
 1. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa:
 • Procesor: 1,60 GHz przy 4-rdzenioweym, 2,00 GHz przy 2-rdzeniowym lub szybszy
 • Pamięć (RAM): 4,00 GB lub więcej
 • Rozdzielczość: 1280×1024 lub więcej
 • System operacyjny: Windows 10 lub nowszy
 • Dostęp do Internetu: Łącze min 1Mbit/s lub szybsze
 • Zalecana przeglądarka Internetowa: Google Chrome najnowsza wersja
 • Alternatywne przeglądarki Internetowe: najnowsza wersja Mozilla Firefox, Internet Explorer
 1. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Usługobiorcy.
 1. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywa Usługobiorca, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.
 2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Usługobiorców oraz danych gromadzonych w ramach Aplikacji. Celem ochrony takich danych, Usługobiorcy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 3. Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, Usługodawca może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Usługobiorców opartych na ich aktywnościach internetowych. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Usługodawcę towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

§ 5
SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest:
 1. nie dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywać Serwis lub Usługi Elektroniczne, w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu lub Usług Elektronicznych do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub używania ich do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 2. do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. do nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jego składowych;
 4. do nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu, Usług Elektronicznych, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Usługodawcy;
 5. korzystania z Serwisu, jak i ze wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku oraz w granicach normalnego przeznaczenia Serwisu.

§ 6
USŁUGI ELEKTRONICZNE W OGÓLNOŚCI

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 1. a) Usługa formularza kontaktowego– umożliwia Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji, a także umożliwia składanie uwag i reklamacji na świadczone Usługi Elektroniczne;
 2. b) Usługa zapytania ofertowego– usługa umożliwiająca Usługobiorcy otrzymanie od Usługodawcy informacji o szacowanej wysokości miesięcznego abonamentu netto z tytułu korzystania z Usług aplikacyjnych; warunkiem skorzystania z tej usługi jest podanie przez Usługobiorcę lub występującego w jego imieniu pełnomocnika prawdziwych danych kontaktowych oraz prawdziwych informacji w przedmiocie nazwy podmiotu zainteresowanego ofertą, średniej ilości rekrutacji w skali roku, przewidywalnej ilości użytkowników oraz innych wymaganych danych; oszacowana wysokość abonamentu, o czym mowa wyżej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego;
 3. c) Usługa rekrutacyjna– umożliwia Usługobiorcom zapoznanie się z aktualnymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Usługodawcę oraz umożliwia zaaplikowanie na wybrane przez Usługobiorcę stanowisko;
 4. d) Usługa zapytania o możliwość zawarcia Umowy o testowanie Aplikacji– umożliwia Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą w przedmiocie możliwości zawarcia Umowy o testowanie Aplikacji oraz ewentualnych warunków powyższej umowy;
 5. e) Usługa informowania o Usługach aplikacyjnych– usługa umożliwiająca Usługobiorcy zapoznanie się z ogólnym opisem funkcjonalności Aplikacji, przy czym zawarty w Serwisie opis Usług Aplikacyjnych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 6. f) Usługa Bloga– usługa umożliwiająca zapoznawanie się z udostępnionymi Materiałami;
 7. g) Usługa Newslettera – usługa umożliwiająca Usługobiorcy otrzymywanie od Usługodawcy Treści Cyfrowych, w tym ebooków, oraz informacji handlowych dotyczących Usługodawcy;
 8. h) inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Serwisie.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w Serwisie dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie, przy czym, Usługobiorca każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych. Dla uniknięcia wątpliwości, korzystanie z Usług aplikacyjnych jest odpłatne – na zasadach określonych w Umowie o dostęp do aplikacji, lub nieodpłatne – na zasadach określonych w Umowie testowania Aplikacji.
 3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi Bloga oraz Usługi informowania o Usługach aplikacyjnych dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu. Zawarcie umowy na usługę: formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, zapytania o możliwość zawarcia Umowy testowania Aplikacji oraz usługi rekrutacyjnej dochodzi z chwilą wprowadzenia przez Usługobiorcę odpowiednich, wymaganych danych wskazanych w Serwisie i wysłania ich – poprzez naciśniecie odpowiedniego buttona – do Usługodawcy. Rozwiązanie umowy w przedmiocie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje najdalej z chwilą ich wykonania. Usługa rekrutacyjna nie ma charakteru ciągłego i z chwilą dostarczenia do Usługobiorcy danych i dokumentów aplikacyjnych dochodzi do wykonania Umowy.
 4. Zarówno Usługobiorcy jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone w dowolnej formie i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługobiorca powinien przekazać swe oświadczenie na dane wskazane w §1 Regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

§ 7
BLOG

 1. Usługa Bloga polega na umożliwieniu Usługobiorcy zapoznawanie się z udostępnionymi w Serwisie Materiałami.
 2. Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępnych w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy.
 3. Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub strony Serwisu.

§ 8
NEWSLETTER

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom będącym Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta korzystanie z Usługi Newslettera w celu otrzymywania na wskazany adres e-mail Treści Cyfrowych dotyczących problematyki związanej z dziedziną HR (w szczególności w zakresie rekrutacji i selekcji, budowania wizerunku i marki pracodawcy, onbordingu, offbordingu itp..), a także informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i/lub innych podmiotów (zgodnie z treścią poszczególnych zgód), w zamian za dostarczanie przez Usługobiorców swoich danych osobowych.
 2. W celu zapisania do Newslettera Usługobiorca podaje na stronie internetowej Usługodawcy w dedykowanym formularzu zapisu na Newsletter swój adres e-mail oraz inne wymagane dane.
 3. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy firmy, a także dodatkowe informacje o firmie, jak ilość pracowników, branżę, reprezentowanie agencji rekrutacyjnej.
 4. Wybór opcji „Wyślij” po podaniu wymaganych danych jest równoznaczny ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i/lub innych podmiotów (zgodnie z treścią poszczególnych zgód).
 5. Zapisanie się do Newslettera stanowi zawarcie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych.
 6. Newsletter nie musi i nie jest dostarczany Usługobiorcom regularnie. O czasie dostarczeniaposzczególnych treści w ramach Newslettera decyduje każdorazowo Usługobiorca.
 7. Treść Cyfrowa w ramach Newslettera może być dostarczona jako treść wiadomości e-mail, albo jako załącznik do wiadomości wymagający pobrania na urządzenie Usługobiorcy albo poprzez kliknięcie linku przekierowującego do innych serwisów w ich jej pobrania.
 8. Usługobiorca może:
  1. zrezygnować z Newslettera (rozwiązać umowę) w każdym czasie,
  2. odstąpić od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia,

poprzez wybranie opcji „Rezygnacja z otrzymywania Newslettera” dostępnej za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera oraz podanie swojego adresu e-mail, na który przesyłany jest Newsletter.

 1. Rozwiązując umowę Usługobiorca może, ale nie musi, podać powód rezygnacji z usługi.

§ 9
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Dane udostępnione przez Usługobiorcę, przetwarzane przez Serwis wykorzystywane są przez Usługodawcę w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, a w szczególności w celu korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności Serwisu.
 2. W przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych Usługobiorca może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę wykorzystywane są w szczególności w celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
 3. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, znajdującej się pod następującym linkiem: https://www.hrlink.pl/polityka-prywatnosci O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne jest ujawnienie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu (a w tym Aplikacji), które są dostępne wyłącznie danemu Usługobiorcy, a w tym w szczególności: rozwiązania organizacyjne, technologiczne, techniczne i know-how Serwisu (a w tym Aplikacji).

§ 10
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawcy (lub osobom trzecim) przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu, do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą jest dostępny, poszczególnych elementów Serwisu, Treści Cyfrowych, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „hrlink.pl”), formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, a w tym do: rozwiązań nawigacyjnych, struktury, elementów programistycznych obsługujących Serwis, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Serwisu tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem, z Umową o dostęp do Aplikacji/Umową testowania Aplikacji (jeśli dotyczy) i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych – Materiałów zawartych w Serwisie i Treści Cyfrowych, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez zgody Usługodawcy – wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, zakazy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą treści i materiałów i baz danych zbieranych przez Usługobiorcę w ramach Aplikacji.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu Usługobiorca nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Materiałów lub baz danych zawartych w Serwisie. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższy zapis nie dotyczy materiałów lub baz danych zebranych przez Usługobiorcę w ramach Aplikacji.

§ 11
OPINIE

 1. Usługodawca w Serwisie zamieszcza opinie pochodzące od swoich Klientów.
 2. Opinie wystawione przez Klientów nie są publikowane w Serwisie automatycznie. Publikacji dokonuje Usługodawca.
 3. Przed publikacją opinii w Serwisie Usługodawca dokonuje weryfikacji otrzymanej opinii, poprzez ustalenie i stwierdzenie, że dana osoba zawarła umowę z Usługodawcą o świadczenie usług przez Usługodawcę, w tym Usług Aplikacyjnych. Wobec czego potwierdza, że że opinia pochodzi od Klienta, który nabył lub korzystał z usług Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym osobom nieprawdziwych opinii lub rekomendacji ani zniekształcania opinii lub rekomendacji.

§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności niezgodnym z Regulaminem.
 2. Usługodawca dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Usługobiorców, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek.
 3. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Serwisu, Usług, czy Treści Cyfrowych.
 4. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Serwisu.
 5. W granicach dopuszczalnych prawem Usługodawca nie odpowiada za:
 1. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy;
 2. przerwy w dostępie do Serwisu lub Treści Cyfrowych spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
 3. niezadowalającą Usługobiorcę jakość, wydajność, dokładność Serwisu;
 4. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
 5. następstwa działań osób – w tym działań Usługobiorców – za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
 6. następstwa przerw technicznych;
 7. wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z Serwisu lub z Treści Cyfrowych;
 8. Treści Cyfrowe pochodzące od osób trzecich, innych niż Usługodawca;
 1. W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Usługodawcy i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu. O planowanej przerwie w działaniu Serwisu, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Serwisie funkcjonalności i Usług.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, poszczególnych Usług Elektronicznych oraz Treści Cyfrowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub Treści Cyfrowych, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę, Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność, dokładność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Serwisie oraz w ramach Treści Cyfrowych.
 7. W granicach dozwolonych prawem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Usługobiorcę informacji pozyskanych z Serwisu lub w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych (a w szczególności z Usługi Bloga) czy Treści Cyfrowych, jak również z tytułu szkód Usługobiorców lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie lub w wykonaniu Usług Elektronicznych (a w szczególności Usługi Bloga) lub Treści Cyfrowych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. a) zmiany warunków świadczenia Usług, zarówno w całości lub w części;
 2. b) zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub zawieszania świadczenia Usług w całości lub w części;
 3. c) zlikwidowania Serwisu, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.
 1. Zajście okoliczności wskazanych w ust. 11 powyżej, nie wpływa na treść i wykonanie przez Usługodawcę Umowy o dostęp do Aplikacji.
 2. Ograniczenia opisane w niniejszym § 10 nie obowiązują Usługobiorców w odniesieniu do Usług aplikacyjnych, a Usługodawca ponosi odpowiedzialność za te usługi na zasadach uregulowanych w Umowie o dostęp do Aplikacji/Umowie testowania Aplikacji.

§ 13
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych i Treści Cyfrowych, Usługobiorca może złożyć w każdy sposób, na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu. Reklamacje mogą być również zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Usługobiorcę w reklamacji złożonej listownie.
 3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, w terminie nie przekraczającym 5 (pięć) dni.

§ 14
POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – KONSUMENCI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Spory z Konsumentami i Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta będą rozstrzygać sądy właściwe według obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.
 4. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn tj. jeśli zmiana wynika z konieczności dostosowania jego treści do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, a także w sytuacji zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Usługobiorcę. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji. Jednak, w przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa w ust. 5 powyżej w sytuacji, gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które nie są niezbędne dla zachowania ich zgodności z umową o ich dostarczanie, o czym poinformuje Usługobiorcę. Zmiany te nie będą wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy. Gdyby zmiana Treści Cyfrowych istotnie lub negatywnie wpływała na dostęp Usługobiorcy do Treści Cyfrowej, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany, a Usługobiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniony za pośrednictwem Serwisu, udostępniony jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W celu otwarcia pliku PDF Usługobiorca powinien użyć bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.com lub innego podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Na żądanie Usługobiorcy Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 2. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.

Wersja regulaminu obowiązująca od 01.12.2019 do 31.12.2022 roku.

Chcesz porozmawiać o skutecznej rekrtuacji?